Novosadska deklaracija

Ključni problem u oblasti životne sredine koji je prisutan u Republici Srbiji poslednjih godina je nedovoljna međuinstitucionalna saradnja, i to pre svega između državnih organa, privrede i nevladinog sektora (organizacije civilnog društva). Trenutno je u okviru ovog sektora prisutna velika polarizovanost između različitih aktera nevladinog i javnog sektora. Zaštita životne sredine ne sme da bude predmet podela u društvu, već mora da bude predmet delovanja ka istom cilju kako bi naša država bila čistija i zelenija, a društvo zdravije. Svi naši resursi se moraju usmeriti ka opšte drušvenim koristima i to pre svega težnji ka zdravijoj i zelenijoj životnoj sredini.

Konkretne aktivnosti i mere se moraju odmah preduzeti i to pre svega kroz usvajanje Deklaracije o međusobnom razumevanju, saradnji i delovanju ka unapređivanju svih segmenata zaštite životne sredine. Uvereni smo da umrežavanje institucija i organizacija i stvaranje zdravih partnerskih odnosa pružaju dodatnu vrednost svim akterima ovog sektora ali i društvu u celini. Saradnja aktera javnog i nevladinog sektora promoviše konstruktivne odnose između države i pojedinaca, i doprinosi društvenoj koheziji i socijalnoj inkluziji.

Uspostavljanje ovih partnerstava i njihovo kontinuirano održavanje za nas su od posebnog značaja. U cilju dostizanja i ostvarivanja ambicioznih ciljeva poput onih koji su definisani u Agendi 2030, ali takođe i u pravnim tekovinama EU ili Pariskom sporazumu o klimatskim promenama koji je potpisan 2015. godine, neophodna je intenzivna saradnja na svim nivoima.

MERA 1

Obezbeđujući blagovremeni pristup svim relevantnim informacijama, mobilišući razmenu znanja, stručnosti i naučne komunikacije kroz primenu najnovijih naučnih, tehnoloških i tehničkih znanja razvijaćemo saradnju sa organizacijama civilnog društva u oblasti promocije značaja zaštite životne sredine a samim tim i promociju evropskih i međunarodnih rešenja i praksi.

MERA 2

Promovisaćemo koncept cirkularne ekonomije i inovativnih rešenja koja podstiču privredne subjekte da unapređuju svoje radne procese i koriste nove tehnologije koje su u funkciji zaštite životne sredine čime će se stvoriti osnova za nove i bolje ekonomske prilike i unapređenja kvaliteta života naših građana.

MERA 3

Podsticaćemo kreativnost, entuzijazam i hrabrost mladih za stvaranje lokalnih partnerstava, radi postizanja održivog razvoja i obezbeđenja bolje budućnosti za sve.

MERA 4

Sprovodiđemo edukacije na temu zaštite životne sredine u vaspitno- obrazovnim ustanovama radi sticanja znanja i podizanja svesti o značaju zaštite, unapređenja životne sredine i održivog razvoja, kao i o izvorima, uzrocima i posledicama njenog zagađivanja. Edukativne aktivnosti moraju biti naš apsolutni prioritet. Prioritet mora biti i na edukaciji u pogledu mogućeg doprinosa svakog pojedinca. Potreban je masivni obuhvat sprovođenja edukativnih ativnosti među svim društveniim akterima.

MERA 5

Podizaćemo kapacitete formalnih i neformalnih grupa za unapređenje i delovanje kao i podsticanje ka strateškom usmeravanju svojih aktivnosti u zaštiti životne sredine.

MERA 6

Razvijaćemo ideje i konceptualne predloge za rešavanje urgentnih problema u oblasti zaštite životne sredine.

MERA 7

Pružaćemo podršku lokalnim organizacijama u pripremi zajedničkih nacionalnih i međunarodnih projektnih predloga u oblasti zaštite životne sredine koje bi bile finansirane iz nacionalnih ili međunarodnih fondova, EU fondova.

MERA 8

Doprinos razvoju formalnih i neformalnih grupa putem korišćenja njihovih kapacteta za razvoj volonterizma.

MERA 9

Razvoj OCD-a sa ciljem unapređenja razumevanja potrebe održivog gazdovanja šumama, i potrebe sagledavanja važnosti ispunjavanja ekoloških, ekonomskih i socijalnih funkcija šuma.

Potpisnice Novosadske deklaracije

[give_form id="597"]