069/311 31 00

Vesti

arrow-link

SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OPŠTE POSLOVE GRADA NOVOG SADA


Posetili smo Gradsku upravu za opšte poslove grada Novog Sada u okviru projekta OPENS2019 "Gradonačelnik otvara vrata-Uključimo se!". Zbog korišćenja godišnjeg odmora načelnika gradske uprave dr Dunđerski Borivoja, dočekale su nas tri nasmejane gospođe: Jovana Mutibarić - šef Sektora za poslove mesnih kancelarija i mesnih zajednica, koja u odsustvu i sprečenosti načelnika, po ovlašćenju Gradskog veća, menja načelnika, Marina Popov - pomoćnik načelnika za unapređenje uprave i Jovana Belić - šef Sektora za lična stanja građana (pod poslovima iz ličnih stanja građana podrazumevaju se: matičarski poslovi, vođenje upravnog postupka iz ove oblasti, ažuriranje biračkog spiska i tome slično).

Prva nam se obratila Jovana Mutibarić: „Naša uprava je jedna od najvećih uprava u Gradu Novom Sadu. Imamo 168 zaposlenih. Na čelu uprave se nalazi načelnik, koji trenutno nema zamenika. U organizacionoj strukturi Gradske uprave za opše poslove postoje četiri sektora: Sektor za lična stanja građana, Sektor za finansijske poslove, Sektor za poslove mesnih kancelarija i mesnih zajednica i Sektor za poslove upravljanja ljudskim resursima. Sedište Gradske uprave za opšte poslove nalazi se u zgradi Skupštine Grada Novog Sada, na adresi Žarka Zrenjanina broj 2, Novi Sad. Matični poslovi za matično područje Grada Novog Sada se vrše na drugoj adresi, na Trgu mladenaca broj 7, u Novom Sadu. Sektor za finansijske poslove naše uprave smešten je na Bulevaru Mihajla Pupina br. 3-5.

Pored Odseka Pisarnice, prijemnih kancelarija i arhive, koji se nalazi u Novom Sadu, Trg slobode br. 1. (zgrada Gradske kuće), imamo i četiri prijemne kancelarije koje su raspoređene po Novom Sadu. Jedna je u Radničkoj ulici br. 2, gde se nalazi Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove,  druga je na Limanu u ul. Narodnog fronta br. 53, gde se nalazi Gradska uprava za imovinu i imovinsko-pravne poslove, treća je u ul. Stevana Branovačkog br. 3, gde se nalazi Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije, i četvrta je u okviru Gradske poreske uprave, i nalazi se u ul. Ilije Ognjanovića.

Na teritoriji grada Novog Sada postoji 47 mesnih zajednica i 16 mesnih kancelarija. Kada govorimo o mesnim kancelarijama, građani imaju mogućnost da u zavisnosti od svog prebivališta, ostvare svoja prava u samoj mesnoj kancelariji u mestima kao što su Futog, Budisava, Stepanovićevo i ostalim naseljenim mestima na teritoriji Grada Novog Sada. Ova uprava obavlja stručno-administrativne poslove za potrebe mesnih zajednica, odnosno mesne samouprave.

Unapređenje uprave nam je jako značajna oblast, što podrazumeva stalno praćenje novina iz oblasti javne uprave na lokalnom nivou, aktuelne izmene zakonske regulative, organizaciju gradskih uprava, posebnih organizacija i službi Grada Novog Sada, unapređenje njihovog rada, kao i praćenje poverenih i izvornih nadležnosti Grada. Naša uprava je ta koja daje smernice gradskim upravama, posebnim organizacijama i službama, kada postoje novine i potreba za prilagođavanjem u određenoj oblasti javne uprave.

Svi administrativni postupci, koje građani mogu da pokrenu, radi ostvarivanja svojih prava, ispred gradskih uprava Grada Novog Sada, istaknuti su na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada, u odeljku eUprava – administrativni postupci, gde se može pronaći opis čitavog postupka korak po korak, kako bi se stiglo do dokumenta koji je potreban građanima. Iste informacije i obrasci zahteva mogu se dobiti i u Pisarnici, koja se nalazi u Gradskoj kući, na Trgu slobode br. 1, u Novom Sadu, koja je sastavni deo ove uprave i zadužena za prijem zahteva za sve gradske uprave Grada, kao i za arhiviranje predmeta svih gradskih uprava.  Na sajtu Grada postoji i opcija eMatičar, preko koje se elektronskim putem može doći do izvoda iz matičnih knjiga i uverenja o državljanstvu.

Spominjali smo da se radi elektronska razmena podataka. To podrazumeva obavezu organa koji vodi upravni postupak da po službenoj dužnosti vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija. Time su građanima smanjeni troškovi i vreme potrebno za pribavljanje potrebnog dokumenta. Postoji i mogućnost za plaćanje taksi putem POS terminala, odnosno platnim karticama (DinaCard, VISA i MasterCard), na šalterima u Pisarnici (u Gradskoj kući), u četiri prijemne kancelarije i kod matičara http://www.novisad.rs/node/205475. U vezi sa tim, od prvog juna ove godine je u toku i takmičenje, „Šampioni bezgotovinskog plaćanja“ http://uzmiracun.rs/opstine-takmicenje, gde se 60 gradova takmiči u plaćanju preko POS terminala, a nagrada je dečije igralište u vrednosti od 20.000 eura.

Za osobe sa posebnim potrebama obezbeđeni su odgovarajući prilazi, kako u zgradu Skupštine Grada, tako i kod matičara i u Gradskoj kući, za prilaz šalter sali. Naša uprava zadužena je za sprovođenje izbora na svim nivoima vlasti, popis stanovništva, ažuriranje Jedinstvenog biračkog spiska i posebnih biračkih spiskova nacionalnih manjina“ – objasnila nam je Jovana Mutibarić.

„Ministrastvo državne uprave i lokalne samouprave, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, izradilo je 188 modela administrativnih postupaka. Ide se ka tome da svi postupci, u svim gradovima i opštinama u Republici Srbiji, budu jednoobrazni. To isključuje mogućnost da sprovođenje određenog postupka u Novom Sadu bude različito od sprovođenja istog tog postupka u drugom gradu ili opštini. Sve gradske uprave Grada Novog Sada, vođene od strane ove uprave, izvršile su prilagođavanje svojih postupaka i obrazaca zahteva utvrđenim modelima“ – dodala je Marina Popov.

„Kada je reč o javnosti rada, rad ove uprave je javan, kao i rad svih drugih uprava i drugih organa Grada. Na osnovu Informatora o radu Gradske uprave za opšte poslove, koji se nalazi  na zvaničnom sajtu Grada, mogu se videti svi podaci o kojima sada razgovaramo. Ta mogućnost je dostupna svakom zainteresovanom građaninu“ – dodala je Jovana Mutibarić.

Nakon toga smo postavili neka pitanja vezana za određene poslove Gradske uprave za opšte poslove:

1. Na koji način građani mogu da se obrate gradskoj upravi u cilju rešavanja nekog problema?

„Na sajtu grada se nalaze svi administrativni postupci svih uprava. Kada na sajtu grada izaberete upravu, tu imate opis postupka, navedene su takse, može se skinuti zahtev, videti pravni osnov, odgovorno lice, sve je tu. Iste informacije mogu se dobiti i u Pisarnici ove gradske uprave“ – odgovorila je Marina Popov.

2. Što se tiče matičarskih poslova, ukoliko nam je potreban neki dokument na stranom jeziku, na primer engleskom, da li postoji neki obrazac?

„Postoji međunarodni obrazac, koji se koristi u zemljama potpisnicama Bečke konvencije o izdavanju izvoda na više jezika iz 1976. godine, gde građani mogu da dobiju izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, na međunarodnom obrascu, koji propisuje ova Konvencija.S druge strane, imamo i Hašku konvenciju o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava iz 1961. godine, koja predviđatzv. „Apostille“ overu. Neke od zemalja potpisnica ove konvecije su Sjedinjene Američke Države, većina južnoameričkih zemalja, Australija, neke skandinavske zemlje itd.

Overu pečatom „Apostille“ naših izvoda iz Registra matičnih knjiga, vrši Osnovni sud“ – odgovorila nam je Jovana Belić, šef sektora za lična stanja građana.

Na kraju susreta smo obeležili našu posetu Gradskoj upravi za opšte poslove zajedničkim fotografijama i zahvalili se predivnim damama na ljubaznosti i gostoprimstvu.