069/311 31 00

Vesti

arrow-link

SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OBRAZOVANjE


Dana 05.09.2019. godine u ulici Žarka Zrenjanina broj 2 u zgradi Skupštine grada Novog Sada, u okviru programa OPENS 2019 „Gradonačelnik otvara vrata - uključimo se“ posetili smo Gradsku upravu za obrazovanje. Pripremajući se za sastanak sa načelnicom ove uprave prethodno smo se i sami informisali o najznačajnijim oblastima kojima se bavi uprava za obrazovanje, a koje su prilično brojne i zapravo se svode na zakonom utvrđene nadležnosti koje je pomenuta uprava dužna da sprovodi.

U nadležnosti ove uprave spadaju: ostvarivanje delatnosti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, upis dece u predškolsku ustanovu, izgradnja i kapitalno održavanje zgrada i objekata, projektno planiranje i opremanje zgrada i objekata predškolske ustanove; praćenje i obezbeđivanje funkcionisanja osnovnih i srednjih škola u skladu sa zakonom, utvrđivanje područja osnovnih škola radi upisa dece, praćenje redovnog pohađanja osnovne škole i podnošenje prijave protiv roditelja čije dete nije blagovremeno upisano u prvi razred ili čije dete ne pohađa redovnu nastavu, vođenje evidencije o nepismenim licima i licima bez potpunog osnovnog obrazovanja, obezbeđivanje troškova prevoza, ishrane i smeštaja učenika, ako na teritoriji grada nema odgovarajuće osnovne škole, obezbeđivanje sredstava u oblasti srednjeg i osnovnog obrazovanja za stručno usavršavanje i prevoz zaposlenih, obezbeđivanje sredstava za prevoz učenika osnovne škole koji imaju prebivalište na zakonom određenoj udaljenosti od sedišta škole, povlastice za prevoz učenika srednjih škola u međumesnom saobraćaju, prevoz učenika na republička takmičenja, utvrđivanje vrste i stepena ometenosti dece u razvoju i određivanje vrste škole u koju će se dete upisati, izgradnju i kapitalno održavanje zgrada i objekata i projektno planiranje, opremanje škola i druge rashode za materijalne troškove škola u skladu sa zakonom. U Gradskoj upravi obavljaju se kao povereni poslovi inspekcijskog nadzora u osnovnim i srednjim školama, u skladu sa zakonom. Takođe se obavljaju poslovi u vezi sa ostvarivanjem osnivačkih prava Grada prema osnovnim školama. U Gradskoj upravi obavljaju se poslovi u vezi sa planiranjem razvoja delatnosti obrazovanja i vaspitanja, obezbeđivanjem sredstava za zadovoljavanje potreba u ovoj oblasti i nadzorom nad korišćenjem tih sredstava, kao i poslovi finansijske službe u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Nakon što smo se upoznali sa nadležnostima gradske uprave za obrazovanje, pripremili smo i određena pitanja, koja smo postavili načelnici dr. Lidiji Tomaš koja nas je tog dana dočelaka u svojoj kancelariji na trećem spratu. Nakon srdačne dobrodšlice, krenuli smo sa radom.

Najpre smo zamolili načelnicu da nam da svoj komentar o usvajanju novog programa rada u vrtićima, koji podrazumeva slobodu kretanja i ponašanja dece? „Usvojena je nova zakonska regulativa koja predviđa nove osnove sistema vaspitanja i obrazovanja u predškolskim ustanovama, koji u osnovi ima nov koncept rada i boravka dece u vrtićima, te da je Novi Sad zapravo pilot projekat i prvi grad u Srbiji koji je prihvatio te nove osnove i  princip otvorenog prostora, koji podrazumeva horizontalnu i vertikalnu komunikaciju u okviru prostora. Sve nove predškolske ustanove koje se grade, grade se u skladu sa novim programom, a postojeće prilagođavaju istom, kako bi se deci omogućila veća sloboda kretanja, kreativnost, razvoj motoričkih sposobnosti itd.“ Takođe načelnica je navela da ona lično podržava novi program, ali i dodala da se Gradska uprava za obrazovanje bavi prvenstveno finansiranjem i servisiranjem usluga koje su potrebne deci, ne ulazeći u kreiranje nastavnog programa i zakonsku regulativu koja je u nadležnosti ministrastva.

Sledeće pitanje je glasilo da li se ozbiljno proverava da li su deca vakcinisana pre polaska u vrtić, školu? „Što se tiče vakcina, prilikom potpisivanja ugovora sa predškolskom ustanovom i pre polaska deteta u vrtić, roditelji su dužni da prilože zdravstveni karton o imunizaciji deteta, što najčešće i rade, te da su taj uslov roditelji prihvatili“ a na podpitanje da li je tako i prilikom u upisa u privatne vrtiće dodala je „da gradska uprava za obrazovanje ima iskljčivo poslovni odnos i servisira samo Radosno detinjstvo i da nije u poslovnom odnosu sa privatnim vrtićima“

Poslednje pitanje je glasilo: Interresorna komisija odobrava tretmane defektologa u vrtićima, ali deca čekaju više od godinu dana da to pravo i ostvare jer grad sve to finansira preko projekata, govorimo o deci uzrasta od 2 godine i periodu kada je sa njima potrebno najviše raditi?“ Interresorna komisija je nakada bila u okviru gradske uprave za obrazovanje, ali već duži niz godina nije, te da se za odgovor na ovo pitanje obratimo gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu u okviru koje se ista sada nalazi i finansira“

Na kraju sastanka i posete smo  po našem već ustaljenom običaju napravili zajedničku fotografiju ovog puta sa načelnicom gradske uprave za obrazovanje, te joj se zahvaili na ljubaznosti i gostoprimstvu koje nam je ukazala.