Registar kutija

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

Email vec postoji u bazi!
   

Predložite svoje dete

Molimo pravilno popunite formu

Vas zahtev je prosledjen. Hvala!

 

Skupljajte čepove i pomozite deci!

Humanitarno-ekološka akcija sakupljanja plastičnih čepova, radi pomoći deci sa invaliditetom kako bi im se omogućilo lakše funkcionisanje u svakodnevnom životu.

Pratite nas na društvenim mrežama

Registrujte se kako biste se uključili u našu akciju

VestiSASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU

Udruženje "Čepom do osmeha" je u okviru OPENS projekta "Gradonačelnik otvara vrata - Uključimo se!" imalo priliku da zajedno sa predstavnicima omladinskih organizacija, a ujedno i sa mladima, poseti Gradsku upravu za socijalnu i dečiju zaštitu u Novom Sadu. Projekat je podržan od Ministarstva kulture i informisanja, Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu AP Vojvodine i Grada Novog Sada.

U veoma prijatnoj atmosferi, spremne da odgovore na sva postavljena pitanja, dočekale su nas pomoćnice načelnice Branka Grbović, zatim Svetlana Dražić i Milana Marković. One su se potrudile da nam veoma koncizno i precizno odgovore na sva postavljena pitanja mladih, kao i da nas upoznaju sa principom i opisom njihovog rada i angažovanja.

1. Lični pratioci - spekuliše se u medijima da se ukidaju, da li je to tačno? Ako nije, koji su sledeći koraci po pitanju dobijanja licence za ličnog pratioca i za decu i za odrasle osobe?

- U interesu dece sa smetnjama u razvoju kojima je potrebna dodatna podrška, u Gradu Novom Sadu je 2011. godine uvedena usluga LIČNI PRATILAC DETETA i ova usluga predviđena je Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada.

U skladu sa Odlukom, vrstu dodatne socijalne podrške i učestalost poslova na pružanju podrške procenjuje Interresorna komisja, u skladu sa Pravilnikom o dodatnoj obrazovnoj, zdravstvenoj i socijalnoj podršci detetu, učeniku i odraslom. Ovim pravilnikom je predviđeno da dodatna podrška detetu i učeniku obuhvata prava, usluge i resurse koji detetu i učeniku obezbeđuju prevazilaženje fizičkih, komunikacijskih i socijalnih prepreka unutar obrazovnih ustanova i zajednice, a obezbeđuje se u cilju uključivanja, učešća i napredovanja u obrazovnom okruženju, do završetka srednjeg obrazovanja.

U skladu sa Odlukom o socijalnoj zatštiti Grada Novog Sada, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada rešenjem utvrđuje potrebu za angažovanjem pratioca, kao i vrstu i učestalost poslova na pružanju dodatne socijalne podrške.

Za angažovanje pratioca obezbeđuju se sredstva za naknadu koja odgovara vrednosti sata rada, bez poreza i doprinosa, negovateljice u ustanovama za smeštaj korisnika obolelih od autizma, teže i teško ometenih u razvoju, duševno obolelih i invalidnih lica i dece u stacionaru do tri godine starosti, sa najvišim stepenom stručne spreme, u skladu sa aktom nadležnog državnog organa kojim se uređuje obračun i isplata plata zaposlenih u javnim službama, u oblasti socijalne zaštite.

Sredstva za naknadu mesečno se isplaćuju pružaocima usluga prema izveštaju koji sadrži broj sati angažovanja na pružanju dodatne socijalne podrške detetu i učeniku na putu od kuće do škole, u toku boravka u školi i na putu od škole do kuće, a prema nastavnom planu i programu, odnosno rasporedu nastavnih i vannastavnih aktivnosti škole u koje je dete, odnosno učenik uključen. U skladu sa navedenim, lice koje se, na osnovu rešenja Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, angažuje kao pratilac, ne zasniva radni odnos, niti je mogućnost zasnivanja radnog odnosa sa ličnim pratiocima predviđena pozitivnopravnim propisima, posebno imajući u vidu zabranu novog zapošljavanja u javnom sketoru koja je na snazi od 2014. godine.

U 2018. godini, Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu prenela je Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, sredstva u ukupnom iznosu od 68.100.000,oo dinara, a Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2019. godinu, planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 80.000.000,oo dinara. U septembru 2015. godine preneta su sredstva za 139 ličnih pratilaca, u januaru 2018. godine za 253 lična pratioca, a u decembru 2018. godine za 311 ličnih pratilaca, dok su za februar 2019. godine Centru za socijlani rad preneta sredstva za ukpno 319 ličnih pratilaca. Iznos naknade za mart 2019. godine, za pun fond sati iznosi 31.906,76 dinara.

Odlukom o izmenama i dopunama Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada, u članu 13a uređeno je, između ostalog, da se usluga ličnog pratioca deteta obezbeđuje u trajanju do 40 časova nedeljno, u skladu sa procenjenim potrebama korisnika, o čemu rešenjem odlučuje Centar za socijalni rad. Pri utvrđivanju potreba i celishodnosti obezbeđivanja usluge lični pratilac deteta Centar za socijalni rad posebno će ceniti porodični status domaćinstva deteta sa smetnjama u razvoju, kao i stepen podrške, a u skladu sa propisanim standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. Prednost će imati deca iz jednoroditeljskih porodica, koje nemaju drugih članova porodičnog domaćinstva koji mogu preuzeti brigu o detetu, kao i deca sa I i II stepenom podrške.

S obzirom na navedeno, na nivou Grada Novog Sada se u narednom periodu planira donošenje pravilnika kojim će se urediti uslovi i način ostvarivanja usluge ličnog pratioca deteta i učenika, metodologija formiranja cene usluge i učešće korisnika u troškovima usluge, i druga pitanja od značaja za realizaciju ove usluge. Tako da se u budžetu Grada obezbeđuju sredstva i za edukaciju ličnih pratilaca, po akreditovnom programu, s obzirom da, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, lični pratilac treba da ima završenu obuku za pružanje te usluge. Takođe za članove interresorne komisje, u skladu sa navedenim pravilnikom, obezbeđena su i sredstva za obuku primene skale za procenu funkcionalne sposobnosti korisnika i određivanja potrebnog stepena podrške.

Napominjemo da se, prema Zakonu o socijalnoj zaštiti, usluga ličnog pratioca detetu i učeniku finansira iz budžeta lokalne samourpave. Pitanje naknade za angažovanje pratioca radi pružanja dodatne socijalne podrške detetu i učeniku različito je regulisano u opštinama koje su uvele ovo pravo, pri čemu je zastupljeno i rešenje da se naknada propisuje u fiksnom iznosu, nezavisno do broja sati angažovanja pratioca.

Usluga PERSONALNE ASISTENCIJE utvrđena je Zakonom o socijalnoj zaštiti kao jedna od usluga podrške za samostalan život. Ovu uslugu na teritoriji Grada Novog Sada organizuje samo udruženje Centra "Živeti uspravno" i to samo za potrebe svojih članova, u cilju omogućavanja njihove radne aktivacije i društvenog angažovanja. Program ovog Udruženja finansira se po osnovu javnog konkursa za finansiranje odnosno sufinansiranje programa udruženja građana koji su od interesa za Grad, u skladu sa Zakonom o udruženjima.

Centru "Živeti uspravno", za realizaciju Programa "Servis personalne asistencije za osobe sa invaliditetom u Novom Sadu", u 2018. godini dodeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 7.150.000,oo dinara, i to: na prvom konkursu 3.000.000,oo dinara, a na drugom konkursu 4.150.000,oo dinara, što predstavlja 9,23% od ukupnih sredstava obezbeđenih za realizaciju programa udruženja u oblasti socijalne zaštite.

Takođe, po raspisanom prvom konkursu za 2019. godinu, komisija je 8. aprila 2019. godine utvrdila konačnu listu, po kojoj su Centru za Program personalne asistencije predložena sredstva u iznosu od 3.200.000,oo dinara. Programom: "Servis personalne asistencije" dodeljenim sredstvima, omogućava se aktivno učestvovanje članova Centra u njegovom radu.

Planiranje sredstava za usluge socijalne zaštite vrši se u skladu sa Odlukom o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada i akta Gradskog veća Grada Novog Sada o metodologiji formiranja cena usluga socijalne zaštite i iskazanim potrebama, prema mogućnostima Budžeta Grada. Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu nije planirala sredstva za uslugu personalne asistencije, jer od strane Centra za socijalni rad Grada Novog Sada, kao uputnog organa, nisu iskazane potrebe za ovom uslugom, te ova usluga nije predviđena Odlukom o socijalnoj zaštiti.

U toku su aktivnosti na izradi Nacrta izmena i dopuna Odluke o socijalnoj zaštiti Grada Novog Sada kojim bi se usluga personalna asistencija predvidela kao jedna od redovnih usluga u sistemu socijalne zaštite Grada Novog Sada. Nakon izmena Odluke, planira se i donošenje Pravilnika kojim će se urediti uslovi i način ostvarivanja usluge personalne asistencije, metodologija formiranja cene usluge i učešće korisnika u troškovima usluge, kao i druga pitanja od značaja za realizaciju ove usluge.

U skladu sa navedenim, u budžetu Grada obezbediće se sredstva i za edukaciju personalnih asistenata, po akreditovnom programu, s obzirom da, u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, personalni asistent treba da ima završenu obuku za pružanje te usluge.

2. Kancelarija za rodnu ravnopravnost - besplatno savetovalište za LGBT mlade i njihove roditelje, otvorena je zvanično, ali ne funkcioniše, zašto?

- Zakonom o zabrani diskirminacije uređena je opšta zabrana diskriminacije, oblici i slučajevi diskriminacije, kao i postupci zaštite od diskriminacije. U članu 2. stav 1. navedenog zakona izrazi "diskriminacija" i "diskriminatorsko postupanje" definisani su kao svako neopravdano pravljenje razlike ili nejednako postupanje, odnosno propuštanje (isključivanje, ograničavanje ili davanje prvenstva), u odnosu na lica ili grupe kao i na članove njihovih porodica, ili njima bliska lica, na otvoren ili prikriven način, a koji se zasniva na rasi, boji kože, precima, državljanstvu, nacionalnoj pripadnosti ili etničkom poreklu, jeziku, verskim ili političkim ubeđenjima, polu, rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji, imovnom stanju, rođenju, genetskim osobenostima, zdravstvenom stanju, invaliditetu, bračnom i porodičnom statusu, osuđivanosti, starosnom dobu, izgledu, članstvu u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama i drugim stvarnim odnosno pretpostavljenim ličnim svojstvima.

Osetljive društvene grupe naročito su izložene diskriminaciji i diskriminatorskom postupanju u pojedinim oblastima. Analizom propisa, izveštaja Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, izveštaja Zaštitnika građana, izveštaja Evropske komisije, organizacija civilnog društva koje se bore za unapređenje i zaštitu ljudskh prava, medijskih natpisa i dr. uočeno je da su diskiminaciji i diskriminatorskom postupanju više izložene osobe i grupe po sledećim osnovama: po osnovu pripadnosti nacionalnim manjinama, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, na osnovu verske pripadnosti i lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije.

U nameri da se pravovremeno i sveobuhvatno odgovori na problem diskriminacije u Republici Srbiji, a imajući u vidu ciljeve definisane u Strategiji prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, kao i važeći zakonski okvir, podzakonska akta i lokalne strateške dokumente, strane potpisnice, među kojima su Grad Novi Sad, Centar za socijalni rad Grada Novog Sada, više javno tužilaštvo u Novom Sadu, Nacionalna služba za zapošljavanje, filijala Novi Sad, Osnovno javno tužilaštvo u Novom Sadu, Policijska uprava Novi Sad, Kancelarija za mlade Grada Novog Sada, Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, udruženje "Izađi" Novi Sad, Zaštitnik građana Grada Novog Sada, Novosadski humanitarni centar i Komisija za ravnopravnost polova saglasile su se da će stvarati preduslove za uspešnu saradnju u sprovođenju aktivnosti iz Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije u Republici Srbiji, i kontinuiranom radu na zaštiti i pomoći LGBT osobama sa iskustvima diskriminacije, čime će se obezbediti višesektoralna i koordinisana politika borbe protiv diskriminacije, a naročito u oblasti prevencije i edukacije, zaštite žrtava, sprečavanja nasilja, govora mržnje i krivičnog gonjenja učinilaca.

Memorandumom o saradnji Lokalne mreže za prevenciju diskriminacije i podršku LGBT osobama Novi Sad, koji je potpisan 2016. godine, uređeno je da će se saradnja potpisnica Memoranduma odvijati u oblasti planiranja, koordinacije i sprovođenja aktivnosti u oblasti prevencije diskriminacije LGBT osoba i zaštite žrtava, sa ciljem da se obezbedi održivost programa zaštite i generalno unapređenje položaja LGBT osoba u Srbiji; razmene informacija o aktivnostima usmerenim na prevenciju diskriminacije i zaštitu žrtava diskriminacije i nasilja; uzajamne stručne i tehničke pomoći u cilju prepoznavanja diskriminatornog i nasilnog ponašanja i praksi; zajedničke analize rizika u cilju smanjenja faktora rizika i podložnosti problemu; organizovanja zajedničkih lokalnih akcija i drugih ativnosti u cilju podizanja nivoa društvene svesti o problemu diskriminacije, sa posebnim osvrtom na diskriminaciju pripadnika/ca LGBT zajednice; organizovanjem zajedničkih stručnih grupa u cilju rešavanja pojedinačnih slučajeva; unapređenja statističkog praćenja pojave u cilju poboljšanja nacionalnog odgovora na homofobiju, govor mržnje i nasilje prema LGBT osobama; i u ostalim oblastima i oblicima saradnje koje strane potpisnice dogovore.

U cilju unapređenja mehanizama podrške osetljivim društvenim grupama, u Apolo centru je otvnorena Kancelarija za rodnu ravnopravnost i podršku LGBT osobama. Predviđeno je da Kancelarija treba da pokreće inicijative, održava tribine i radinoce u cilju smanjivanja negativne diskriminacije u društvu i da bude na raspolaganju građanima za sve relevantne informacije o ostvarivanju i zaštiti prava u oblasti rodne ravnopravnosti i podrške LGBT osobama. Zbog zabrane zapošljavanja u javnom sektoru, koji je na snazi i u 2019. godini, puno uključivanje Kancelarije za rodnu ravnopravnost i podršku LGBT osobama u redovnu delatnost Gradske uprave za socijalnu i dečiju zaštitu očekuje se nakon prestanka propisa koji ograničavaju zapošljavanja i ispunjenja formalno-pravnih uslova koji se odnose na angažovanje potrebnog broja zaposlenih u Kancelariji.

Takođe navodimo, da Gradska uprava za socijalnu i dečiju zaštitu prati javne pozive za učešće na međunarodnim konkursima kojima se obezbeđuju donacije za realizaciju projekata iz oblasti rodne ravnopravnosti, kao i da se povodom toga održavaju zajednički sastanci sa predstavnicima udruženja i donatora, radi dogovora o podnošenju prijave na konkurs.

3. Da li postoji neki vid pomoći u svakodnevnom životu osobama koje boluju od retkih bolesti (cistična fibroza)?

- Odlukom o promeni cena prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju utvrđeno je da se godišnja karta za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju obezbeđuje za 11 kategorija korisnika, među kojima su i osobe obolele od hemofilije, cistične fibroze i drugih rektih bolesti. Pored navedenog, deci, mladima i odraslima sa različitim vidovima smetnji i teškoća, dostupno je niz usluga u oblasti socijalne zaštite, od rođenja pa na dalje, kao što su usluge pomoći u kući, jednokratne pomoći, dnevni obravci, kao i različiti drugi  vidovi pomoći.

U cilju pružanja adekvatnog odogovora u svakom konkretnom slučaju, potrebno je da se stranke neposredno obrate Centru za socijalni rad Grada Novog Sada, Novi Sad, Zmaj Ognjena vuka 13, ili Gradskoj upravi za socijalnu i dečiju zaštitu.

Udruženje "Čepom do osmeha" poziva mlade, da se kroz ovaj projekat upoznaju sa radom gradskih uprava Grada Novog Sada, i daju svoj doprinos jos boljem funkcionisanju grada.

Kome smo pomogli?


Ostale vesti:
URUČENjE POMAGALA CVETKOVIĆ NIKOLI U PANČEVU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OBRAZOVANjE
REZULTATI ZA DODELU POMAGALA za 2019/2020 godinu
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OPŠTE POSLOVE GRADA NOVOG SADA
ŠTRAND SUMMER FEST
FESTIVAL BOJA
URUČENjE 36. POMAGALA U TOPOLI
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA PRIVREDU
URUČENjE U SMEDEREVU - Kristijan i Mladen Tomić
URUČENjE U MELENCIMA
Otvoren je konkurs za izbor korisnika za dodelu pomagala
RADIONICA U VRTIĆU "ZVONČIĆ" U KAĆU
ČEPOM DO OSMEHA U VELIKOJ RECI
RADIONICA U DINO PARKU NOVI SAD
RADIONICA U DINO PARKU
RADIONICA U VRTIĆU "KOCKICA", SREMSKI KARLOVCI
RADIONICA U VRTIĆU "SANjALICA", PU ČUKARICA
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA OMLADINU I SPORT
RADIONICE U SUBOTICI
Unapređenje antidiskriminacionih mera u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
DRUGI GRAD HUMANOSTI
RADIONICA U OŠ "ŽARKO ZRENjANIN" MAGLIĆ
RADIONICA U VRTIĆU DUNAVSKI CVET
Unapređenje antidiskriminacionih mera u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom
Projekat OPENS2019
PROGRAM ZAŠTITE I UNAPREĐENjA POLOŽAJA SOCIJALNO UGROŽENIH OSOBA SA INVALIDITETOM
II SAJAM HUMANOSTI U NOVOM SADU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA SOCIJALNU I DEČIJU ZAŠTITU
SASTANAK SA GRADSKOM PORESKOM UPRAVOM
ČEPOM DO OSMEHA KOD GRADONAČELNIKA NOVOG SADA
Poseta Jani Mitić i Danilu Cvetković u Niš
ČEPOM DO OSMEHA U ALEKSINCU
NAŠA KANCELARIJA U NOVOM RUHU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
UČIMO SE TOLERANCIJI
Sreća naša je u njihovoj radosti i veri da nisu sami!
OSMEH ZA LAZARA MARIJANOVIĆA
NAŠ PRVI SAJAM
GRAD HUMANOSTI
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA GRAĐEVINSKO ZEMLjIŠTE I INVESTICIJE
OBRADOVALI SMO PETRU I NjENE RODITELjE
URUČENO JOŠ JEDNO POMAGALO!
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA IMOVINU I IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE
BUSINESS RUN
NAŠI HEROJI - BeX kurirska služba
ZIMSKO RADNO VREME
APLIKACIJA ČEPOM DO OSMEHA
DIREKTOR AGENCIJE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE GOST NA ŠTANDU ČEPOM DO OSMEHA
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
RADIONICA U OŠ Branko Radičević NOVI SAD
PRIPREME ZA SASTANAK SA NAČELNICOM GRADSKE UPRAVE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
DRUGI SASTANAK U OKVIRU PROJEKTA "ZAJEDNO SMO JAČI - UMREŽIMO SE!"
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
RADIONICA U Aqua Parku PETROLEND
URUČENjE POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
SASTANAK SA GRADSKOM UPRAVOM ZA KULTURU
UDRUŽIMO SE SVI ZA DEČIJI OSMEH
ZAJEDNO SMO JAČI - UMREŽIMO SE
DIZALICA NA POKLON
REZULTATI KONKURSA za 2018. godinu
RADIONICA U VRTIĆU ZMAJ
RADIONICA U VRTIĆU MASLAČAK
RADIONICA U STŠ "23. maj"
RADIONICA U VRDNIKU
MOZAIK U NEGOTINU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
RADIONICA U VRTIĆU MAGNOLIJA
RADIONICA NA FRUŠKOJ GORI
RADIONICA NA KALEMEGDANU
Otvoren je konkurs za izbor korisnika za dodelu pomagala
LIKOVNI KONKURS
RADIONICA U VRTIĆU DETELINA SA 4 LISTA
RADIONICA U VRTIĆU DREAMLAND
OSMEH ZA STEFANA
PUTUJEMO U SMEDEREVSKU PALANKU
PEŠČANIK
LjULjAŠKA
VRTEŠKA
LjULjAŠKA
RADIONICA U ŠOSO "Milan Petrović"
KLACKALICA
RADIONICA U VLADIMIROVCU
HLADNOĆA NE SMRZAVA DUŠU
PUTUJEMO U SJENICU
DA VEŽBAMO SVI!
UPOZNAJTE STEFANA
JOŠ JEDAN ZAJEDNIČKI USPEH
REKREACIJA ZA SVE
DEVETNAESTI OSMEH
UZ PODRŠKU NIS-a
TRICIKL ZA KONSTANTINA
OSMEH ZA MINU
USPELI SMO!!!
MOZAIK ZA GINISA
SORTIRAJTE KOD KUĆE!
PRIPREME U TOKU!
SORTIRAJTE ČEPOVE SA NAMA!
MOZAIK ZA GINISA
URUČENjE POMAGALA U NIŠU
PUTUJEMO ZA NIŠ
POZIV SVIM AKTIVISTIMA
Uručenje kolica Nemanji Ćuriću
OTVARANjE KANCELARIJE U ĆIRPANOVOJ 25 U NOVOM SADU
Uručenje pomagala Varga Emeše
Osmeh za Varga Emeše
Potpisivanje memoranduma sa opštinom Bečej
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Prijatelj akcije kompanija NIS
Prijatelj akcije Aksa kids Mega store
Potpisivanje memoranduma sa PU iz Novog Sada
Potpisivanje memoranduma Irig
Potpisivanje memoranduma Sombor
Poseta Novom Bečeju
REZULTATI KONKURSA ZA 2016/2017 godinu
Naša košarkašica Milica Dabović, šampion u svemu!
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
DONACIJE POLOVNIH POMAGALA - PORODICE POKLANjAJU
NIS - naš veliki partner u akciji Čepom do osmeha
KONKURS 2016
Terapeutski elektro-motorni ležaj za još jedan osmeh
USKORO KONKURS!
URUČENA ELEKTRIČNA KOLICA ZA DAVIDA VANEVSKOG
Priključenje akciji Gradskog Centra za fizičku kulturu Beograd
Električna kolica za Davida Vanevskog
AD PODUNAVLJE Bačka Palanka postao veliki partner humanitarno ekološkog udruženja "Čepom do osmeha"
Ekološko vaspitanje Zdravo odrastanje - Čepom do osmeha i ove godine na Baby Exita
Naftna industrija Srbije - značajan partner akcije
Postavljene kutije u NIS-u
David Vanevski
VAŽNO OBAVEŠTENJE
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Saopštenje za javnost
Donacija Web dizajn stranice
BAČKA PALANKA poseta FRUCTUS-u
BAČKA PALANKA SARADNJA SA TARKETT-om
NIŠ, uručivanje pomagala za našu Minu
OBAVEŠTENJE
OBAVEŠTENJEPreuzmite pdf

GDE ODNETI CEPOVE?

Izaberite iz padajućeg menija grad po želji i na mapi ispod prikazaće vam se mapa punktova